Over de SONT

De SONT (Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding) heeft de wettelijke taak te onderhandelen over de hoogte van de thuiskopietarieven en de voorwerpen waarop thuiskopieën kunnen worden gemaakt, en daar een besluit over te nemen. In de SONT zijn betalingsplichtigen en rechthebbenden gelijk vertegenwoordigd.

In Nederland is het toegestaan om voor eigen oefening, studie of gebruik kopieën te maken van auteursrechtelijk en nabuurrechtelijk beschermde werken. Voor deze exceptie is wettelijk een billijke vergoeding verschuldigd aan de auteurs en andere rechthebbenden van deze werken: de thuiskopievergoeding. De hoogte van de vergoeding houdt verband met de schade die wordt geleden als gevolg van het thuiskopiëren.

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) is op grond van artikel 16e van de Auteurswet en artikel 10, onder a, Wet op de naburige rechten belast met het vaststellen van de hoogte van de thuiskopievergoedingen als bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet.

De SONT wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter die wordt bijgestaan door onafhankelijke adviseurs. In het bestuur van de SONT zijn rechthebbenden en betalingsplichtigen gelijk vertegenwoordigd. 

Vertegenwoordigde organisaties:

NLdigital

STOBI 

NLconnect

Stichting de Thuiskopie


Bestuur

M.G.T. Pastors – onafhankelijk voorzitter

M. Andriessen - bestuurslid namens NLconnect

C.C. de Kiefte - bestuurslid namens Stichting de Thuiskopie

M. van den Heuvel - bestuurslid namens Stichting de Thuiskopie

K.M. Corbijn - bestuurslid namens NLdigital

G. Bleijerveld - bestuurslid namens Stichting de Thuiskopie

S.F. Maltha - bestuurslid namens Stichting de Thuiskopie

L.H.W. van Reeken - bestuurslid namens STOBI


Onafhankelijke adviseurs:

E. Arkenbout

J.P. Poort  


SONT statuten

De statuten van de SONT kunt u hier inzien.


Jaarverslagen

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019Bezoldiging SONT-bestuur

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding valt onder de bepalingen van de Wet Normering Topinkomens (WNT), waarbij de leden van het bestuur kwalificeren als topfunctionaris in de zin van de WNT, art 1.3.1b en is opgenomen in het WNT-register.
De bestuursleden (T) namens de thuiskopierechthebbenden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de SONT een vergoeding via hun bestuurslidmaatschap van Stichting de Thuiskopie. Deze vergoeding maakt deel uit van hun totale bezoldiging zoals opgenomen in de WNT-verantwoording in het jaarverslag van Stichting de Thuiskopie. De bestuursleden (B) namens de betalingsplichtigen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de SONT.
De bezoldiging van de voorzitter wordt gedragen door het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Omdat de SONT zelf geen bezoldiging betaalt aan bestuursleden, mogen er volgens de wet geen vergoedingen in de jaarrekening van de SONT worden opgenomen.
Het ministerie van JenV ziet de bestuurder van de SONT niet als topfunctionaris van JenV in de zin van de WNT. Het ministerie wordt daarin gesteund door de Eenheid Toezicht WNT van het ministerie van BZK.
Om de vergoeding naar de geest van de WNT en vanwege de vermelding van de SONT in het WNT-register toch openbaar en toegankelijk voor controle te maken, vermeldt de SONT de door de voorzitter van het Ministerie van JenV ontvangen vergoedingen op haar website. Partijen zijn met deze oplossing bekend gemaakt.

Bezoldiging voorzitter, dhr. M.G.T. Pastors:
2023 - € 10.307
2022 - € 23.148
2021 - € 18.084
2020 - € 24.043

Toelichting
De bezoldiging van een topfunctionaris zonder dienstbetrekking omvat de vergoeding voor het vervullen van de functie zelf plus alle kosten voor het vervullen van die functie, zoals reiskosten. Dit is exclusief BTW.

SONT secretariaat

Lange Voorhout 57

2514 EC  Den Haag

info@onderhandelingthuiskopie.nl